لباس فرم نگهبانی و انتظامات که باعث می شود ویروس به بدن شما راه پیدا نکند

توجه به پوشش و لباس نظامی و لباس فرم نگهبانی و انتظامات با توجه به احترام و اعتباری که در دل دشمنان ایجاد می کند، علاوه بر اینکه یکی از عناصر حیاتی است که نشان دهنده قدرت و قدرت است، همواره از الزامات مهم همه ارتش ها بوده است.

اثربخشی ارتش از طریق حس غرور و غرور که منتقل می کند.

تاریخچه لباس نظامی و لباس فرم نگهبانی و انتظامات متحدالشکل به ابتدای تشکیل ارتش ها در حدود پنج هزار سال پیش باز می گردد، زمانی که جنگجویان سپرهای چرمی و آهنی می پوشیدند.

نگاره ها و کنده کاری های مربوط به تمدن های رومی ها، یونانی ها، ایرانیان، بین النهرین و مصر وجود انواع مختلف این سپرها را نشان می دهد و این نگاره ها و کنده کاری ها نیز ستون هایی از سربازانی را نشان می دهد که لباس های متحدالشکل بر تن دارند.

لباس

در اکثر کشورها رویه های خاصی در رابطه با سیاست استفاده از لباس نظامی و لباس فرم نگهبانی و انتظامات وجود دارد و طبق قوانین جزایی سربازان در صورت پوشیدن لباس نظامی خاص به صورت غیرقانونی قابل مجازات هستند و مقررات نظامی معمولاً شکل لباس و نشان و نحوه پوشیدن آنها را مشخص می کند.

کلمه Uniform در زبان انگلیسی از دو کلمه Una (یک) و Forma (فرم) گرفته شده است و ترجمه تحت اللفظی آن یکنواخت است.

به طور کلی به معنای یونیفرم ساخته شده از یک پارچه خاص و با طرح، رنگ یا نشانه های خاص است که توسط مقررات و/یا سنت های قابل اجرا برای همه اعضای یک واحد نظامی تجویز شده است.

پوشیدن لباس نظامی و لباس فرم نگهبانی و انتظامات برای نشان دادن تعلق به نیروهای مسلح یک کشور است.

یونیفورم هایی که در یگان های همان ارتش اتخاذ می شود ممکن است با توجه به تخصص آنها متفاوت باشد، بنابراین رنگ لباس نیروهای زمینی برای مثال با رنگ لباس نیروی دریایی یا هوایی متفاوت است.

در مورد طراحی، اغلب متقارن است. نشان ها یا نشانه ها برای تمایز بین واحدها بر اساس تخصص و سلاح آنها استفاده می شود.

در هر صورت، لباس نشان دهنده نظم و انضباط است و از طریق نشانه های مختلف، از جمله نشانه هایی که نشان دهنده رتبه و تقویت ساختار سلسله مراتبی است، اطاعت را ترغیب می کند، همچنین احترام و هیبت را تشویق می کند و نماد قدرت و اقتدار است.